Indbydelse

Ærø Sejlforening har hermed fornøjelsen at invitere til:

Klassemesterskab for Nordisk Folkebåd i perioden 20.08.2020 – 22.08.2020

1 Regler.

1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter samt Klassereglerne for Nordiske Folkebåde.

1.2 Det gældende sprog er Engelsk. Er der en konflikt mellem den danske tekst og den oversatte engelske tekst, er det den engelske tekst som er gældende.

1.4 Reglerne er ændret således:

1.4.1 Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.

1.4.2 Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.

1.4.3 Reglerne 44.1 ændres jf. punkt 10 i indbydelsen.

1.4.4 Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne.

1.4.5 Regel 61.1(b) ændres, så protester fra kapsejlads og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.

1.4.6 Regel 62.2 ændres, så fristen for genåbning af en sag om godtgørelse er kortere end reglen foreskriver.

1.4.7 Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskriver.

1.4.8 Tillæg A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

1.4.9 Kapsejlads komiteen kan give en båd mulighed for at sejle med et andet sejlnummer end det, der er tildelt af dens nationale myndigheder. Dette ændrer CR 9.14, RRS 77, 86.1 (b) og tillæg G i henhold til RRS 87

2 Reklame

2.1 Reklame på Nordiske Folkebåde er ikke tilladt i dette stævne.

2.2 Stævnearrangøren forbeholder sig ret til at pålægge deltagerne stævnereklame.

3 Deltagelse og tilmelding.

3.1 Stævnet er åbent for Nordiske Folkebåde.

3.2 Rorsmanden skal være medlem af Dansk Folkebådsklub. Alle besætningsmedlemmer skal være medlem af en DS klub. Udenlandske deltager skal være medlem af Deres nationale Folkebådsklub og en sejlklub hørende under Deres nationale forbund.

3.3 Både som har gyldigt klassebevis og gyldig ansvarsforsikring kan tilmelde sig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på hjemmesiden www.fbdm2020.dk, som er en del af indbydelsen, og indbetale indskuddet til reg. 2047 konto 8975 819 702. IBAN nr.DK0720008975819702 senest fredag den 07. august 2020. Ved betaling SKAL oplyses Sejl nummer.

Alternativ betaling kan udføres på MobilePay nr. 178616 mærket DM 2020 og sejlnummer og med samme tidsbestemmelser.

4 Startgebyr.

4.1 Startgebyr udgør kr 900,- pr. båd.

4.2 Ved tilmelding senere end angivet i pkt. 3.3 erlægges der et ekstragebyr på 300,- Kr. Der accepteres ikke tilmeldinger senere end 14.08.2020 kl. 18.00.

5 Tidsplan.

5.1 Registrering af både og deltagere vil ske i perioden 19.08.2020 fra klokken 16.00 til kl. 21.00 i bureauet der er beliggende i Marstal Sejlklubs Klubhus.

5.2 Der kan blive udført kontrolmåling og vejning før og under hele stævneforløbet fra 19.08.2020 kl. 16.00 til 22.08.2020 kl. 17.00.

5.3 Sejladsdage:

Der er planlagt maximalt 8 sejladser.

Dato                              Antal sejladser                       Tidspunkt for varselsignal

Torsdag   20/8                2 sejladser                          Varselsignal 11:55

Fredag   21/8                3-4 sejladser                          Varselsignal 09:55

Lørdag  22/8                2-3 sejladser.                         Varselsignal 09:55 

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet opmærksomhedsignal senere end kl. 14.55

6 Måling og Kontrol.

7 Sejladsbestemmelser.

7.1 Sejladsbestemmelserne kan hentes på www.fbdm2020.dk eller udleveres  ved registrering.

8 Sted.

8.1 Stævnet gennemføres fra Marstal havn.

9 Banerne.

9.1 Sejladsområdet er farvandet nord for Marstal, alternativt Marstal Bugt, Østersøen eller farvandet syd for Strynø. Senest kl. 8 på hver sejladsdag, vil der på flagmasten og opslagstavlen, blive signaleret hvilket baneområde der forventeligt skal sejles på.

9.2 Der sejles på op/ned bane med afvisermærke og bundgate og med start og måltagning i bunden

10 Strafsystemer.

10.1 Regel 44.1 er ændret så 2 runders-straffen er erstattet af 1 rundes-straf.

11 Pointgivning.

11.1 Der anvendes Lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.

11.2 Fire sejladser er krævet for at udgøre et DM.

11.3 a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i stævnet være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

11.3 b) Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i stævnet være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

12  Ledsagerbåde.

12.1 Pga. gældende Covid 19 restriktioner og forsamlingsforbud, tillades ingen kontakt med ledsagerbåde på vandet. ledsagerbåde skal holde sig mindst 100 meter væk fra sejladsområdet.

12.2 Ledsagerbåde skal føre nationalflag eller et hvidt flag med deres nationsbogstaver, som beskrevet i appendix G. Minimun størrelse på flaget er 40×50 cm. Flaget skal være tydeligt fra begge sider af båden.

13 Placering af Både.

13.1 Folkebådene skal placeres ved bro 7 på nordsiden.

14 Begrænsning for optagning.

14.1 Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 08.00 på den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomiteens skriftlige betingelser og godkendelse.

15 Dykkerudstyr og Plastikbassiner.

15.1 Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde fra kl. 08.00 på den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads.

16 Radiokommunikation.

16.1 Bortset fra nødsituationer, må en båd, når den kapsejler, hverken sende eller modtage tale- og datasignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Undtaget i nødsituationer.

Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

17 Præmier.

17.1 Der uddeles følgende præmier: 

17.1 a) Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd, dog maksimalt 10.

18 Ansvarsfraskrivning.

18.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko (Se RRS regel 4, Beslutning om at deltage).

18.2 Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

19 Forsikring.

19.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5 Mill. Kr. pr. skade, eller tilsvarende i anden valuta.

20  Yderligere information.

20.1 Yderligere information fås ved henvendelse til:

Stævneleder:                                              Torben Kyhl tlf. +45 40364620 – mail torbenkyhl@gmail.com

Baneleder:                                                  Hans Friis og Bjørn Stephensen

Formand for protestkomiteen:                  Anders Christensen

Måler:                                                         Oplyses senere

Under stævnet vil bureauet kunne kontaktes på telefon: 5326 6518 eller VHF kanal 72

I tilfælde af en nødsituation under sejladserne vil dommerbåden kunne kontaktes på telefon (kommer senere) eller VHF kanal 72.